fbpx

יש לך סנגור!!!

מנהג הכפרות

כידוע, יש מנהגים שונים בעדות ישראל, בעשיית הכפרות. יש מקפידים להעביר תרנגול על ראשו של האיש ותרנגולת על ראשה של האשה ולומר את הנוסח זאת כפרתי. לאחר מכן שוחטים את התרנגולים ומחלקים את בשרם לצדקה.

 

בפעולה זו, האדם ממחיש לעצמו את העונש שהוא עצמו היה אמור לקבל, ובמקום שתיגזר עליו מיתה, נכנס התרנגול תחתיו לכפרה.

 

מרן השולחן ערוך בהלכות יום הכפורים (סימן תר”ה) כתב “מה שנוהגים לעשות כפרה בערב יום כיפורים לשחוט תרנגול על כל בן זכר ולומר עליו פסוקים, יש למנוע המנהג”. והטעם,  משום חשש דרכי האמורי – שמנהג הכפרות דומה למנהגי הגויים.

 

פדיון כפרות

רבים וטובים נוהגים לפדות את התרנגולים בכסף, ולתת את כסף פדיונם לצדקה. באופן זה אין את החשש של דרכי האמורי, ומקיימים את מצוות הצדקה בהידור.

 

כיצד מחשבים את סכום הפדיון?

כשפודים את הכפרות בכסף, צריכים לחשב את עלות התרנגול, השחיטה המריטה והמליחה. ב’מוסדות אבי העזרי’ אנו גובים עבור פדיון כפרות סכום של 52 ₪, שהוא שקלול ממוצע של עלות עוף מוכשר. כמו כן, מספר 52 הוא גימטריה של שם קדוש ב”ן, שזה פעמיים שם הוי”ה.

 

למי נותנים את כסף הפדיון?

את הכסף יש לתת לצדקה, כדי שמצוות הצדקה תעמוד לתורמים ביום הדין. וכמו שאמרו חז”ל ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה.

למי נתן מרן זצ”ל את פדיון הכפרות שלו?

מרן הגאון רבינו עזריה בסיס זיע”א, היה נותן מידי שנה את פדיון הכפרות שלו למוסדות אבי העזרי, תוך שהוא מעתיר בתפילה על כל התורמים והמסייעים למוסדות.

גם מורינו הרה”ג יחיאל בסיס שליט”א, בנו וממשיך דרכו של מרן זצ”ל, נותן את פדיון הכפרות שלו ושל בני ביתו למוסדותינו.

למה דווקא למוסדות אבי העזרי?

אנו במוסדות אבי העזרי, מעבירים את הכספים למשפחות אברכים השוקדים על תלמודם. בנוסף, כל מי שמעביר את הכספי הפדיון למוסדות אבי העזרי, נעשה שותף בהפצת תורתו של מרן זצ”ל, וודאי שיעמוד להיות מליץ טוב על כל מי ששותף ופועל להפצת תורתו.

 

בנוסף, השנה בערב יום הכיפורים – לקראת היום הקדוש, יעתיר מורינו הרה”ג יחיאל בסיס שליט”א על ציון אביו מרן הגאון רבינו עזריה בסיס זיע”א

 

למסירת פדיון הכפרות למוסדות אבי העזרי, ולצירוף שמכם לתפילה, לחצו כאן

למי נתן מרן זצ”ל את פדיון הכפרות שלו?

מרן הגאון רבינו עזריה בסיס זיע”א, היה נותן מידי שנה את פדיון הכפרות שלו למוסדות אבי העזרי, תוך שהוא מעתיר בתפילה על כל התורמים והמסייעים למוסדות.

גם מורינו הרה”ג יחיאל בסיס שליט”א, ממשיך בדרכו של מרן זצ”ל, ונותן את פדיון הכפרות שלו ושל בני ביתו למוסדותינו.

 

למה דווקא למוסדות אבי העזרי?

אנו במוסדות אבי העזרי, מעבירים את כספי הפדיון למשפחות אברכים השוקדים על תלמודם. בנוסף, כל מי שמעביר את הכספי הפדיון למוסדות אבי העזרי, נעשה שותף בהפצת תורתו של מרן זצ”ל, וודאי שיעמוד להיות מליץ טוב על כל מי ששותף ופועל להפצת תורתו.

 

השנה בערב יום הכיפורים – לקראת היום הקדוש, יעמוד מורינו הרה”ג יחיאל בסיס שליט”א ויעתיר בתפילה ובתחנונים על ציון אביו מרן הגאון רבינו עזריה בסיס זיע”א, עבור כל התורמים למוסדותינו. 

לפרטים נוספים ומענה אנושי – 03-6544260