fbpx

זכר למחצית השקל

מהי מצוות מחצית השקל

בזמן שבית המקדש היה קיים, היתה חובה מן התורה על כל אחד לתת מחצית השקל תרומה לה’.

מקור המצווה מן התורה

נאמר בתורה בתחילת פרשת כי תשא: וַיְדַבֵּר יְיָ אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ  בִּפְקֹד אֹתָם וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם: זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לַייָ: כֹּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמָעְלָה יִתֵּן תְּרוּמַת יְיָ: הֶעָשִׁיר לֹא יַרְבֶּה וְהַדַּל לֹא יַמְעִיט מִמַּחֲצִית הַשָּׁקֶל לָתֵת אֶת תְּרוּמַת יְיָ לְכַפֵּר עַל נַפְשֹׁתֵיכֶם:

מי חייב מהתורה במחצית השקל

הרמב”ם כתב: מצות עשה מן התורה ליתן כל איש מישראל מחצית השקל בכל שנה ושנה, אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב, ושואל מאחרים או מוכר כסות שעל כתיפו ונותן מחצית השקל… הכל חייבין ליתן מחצית השקל, כהנים לויים וישראלים וגרים ועבדים משוחררים, אבל לא נשים ולא עבדים ולא קטנים, ואם נתנו מקבלין מהם, אבל הגוים שנתנו מחצית השקל אין מקבלין מהם. קטן שהתחיל אביו ליתן עליו מחצית השקל שוב אינו פוסק אלא נותן עליו בכל שנה ושנה עד שיגדיל ויתן על עצמו.

למה השתמשו במחצית השקל

בזמן שבית המקדש היה קיים, היו משתמשים בכסף זה עבור קרבנות ציבור, כגון קרבן התמיד המוקרב כל יום בבוקר ובערב, קרבנות המוספין, הקטורת, לחם הפנים, פרה אדומה, שעיר המשתלח, לשון של זהורית, קרבן העומר ושתי הלחם, וכן שכר העושים במלאכות אלו.

מחצית השקל בימינו

מצוות מחצית השקל היא מהתורה כל זמן שבית המקדש קיים. בזמננו, עד שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אין אפשרות לקיים את המצווה מן התורה. אולם כבר פשט המנהג ברוב קהילות ישראל, לתרום ‘זכר למחצית השקל’. מנהג נתינת זכר למחצית השקל נזכר בדברי הרמ”א והובא גם בשתילי זיתים בסימן תרצ”ד.

למי ראוי לתת את מחצית השקל?

כתבו הפוסקים לתת את הצדקה לעמילי תורה, העוסקים בתורה בישיבות ובכוללים. ביסוד המנהג קיימת הידיעה וההבנה שלימוד התורה הוא נשמת אפו של עם ישראל, ולומדי התורה הם אלו שמצילים ומקיימים את העם, וכשם שבבית המקדש היו משתמשים במחצית השקל לצורך קרבנות הציבור, גם בזמננו תורמים לצורך אלו שמצילים את הכלל על ידי לימוד התורה. וכמו שאמרו חז”ל, ‘כל המטיל מלאי לכיס תלמיד חכם, זוכה ויושב בישיבה של מעלה.

שכר הנודב זכר למחצית השקל

המקובל הגדול רבינו חיים פלאג’י כתב  שכל המפריש מחצית השקל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, ולא יקרה לו שום פגע רע באותה שנה. ואפילו ב”מ נגזרה עליו או על בני ביתו ח”ו איזו גזירה קשה, היא נקרעת. ואינו בא לידי חסרון כיס באותה שנה, ויהיה מוצלח בכל מעשה ידיו, ויהיה אהוב למעלה ונחמד למטה. והמתמיד בה מדי שנה בשנה, יראה זרע, יאריך ימים…

מחצית השקל מכפרת על הנפש

כתבו האחרונים כי אף על פי שמעיקר הדין נשים וקטנים פטורים מנתינת מחצית השקל, כדאי שגם הם יתנדבו זכר למחצית השקל, היות ויש בזה כפרה על הנפש, כמו שנאמר בתורה ‘לכפר על נפשותיכם’. 

כמה זה מחצית השקל?

השקל הוא עשרים גרה. מחצית השקל היא כ9 גרם כסף, שזה שווה ערך של כ26 ₪ (נכון לשנת תשפ”ב) לכל נפש מבני ביתו.

 

כשנותנים מחצית השקל יש להקפיד שלא לומר שמקיים מצוות מחצית השקל, אלא ‘זכר’ למצוות מחצית השקל, כדי שלא ייחשב שהוקדש לבית המקדש.

ניתן לקיים בהידור זכר למצוות מחצית השקל בלחיצה כאן

או בטלפון 03-6544260

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46