fbpx

טופס זה נערך על פי הנחייתו של הרה”ג יחיאל בסיס שליט”א

על מנת למכור חמץ יש לפנות לרב ולמכור את החמץ בקניין, באופן אישי וישיר. מי שאינו יכול ואינו מצליח למכור את החמץ באופן אישי וישיר, ימכור את החמץ במכירה מקוונת

שטר מכירת חמץ - י"ד ניסן תשפ"ב

אנו החתומים מטה, מייפים את כוחו של הרה”ג יחיאל בסיס שליט”א, ונותנים לו רשות למכור או לתת מתנה או להפקיר ולבטל את כל סוגי החמץ ותערובת חמץ המפורטים להלן ולעשות בהן כאדם העושה בתוך שלו מתאריך י”א ניסן תשפ”ב ואילך. וכלול בזה כל מיני חמץ בעין או כל תערובת חמץ שלנו, וגם של אחרים שבידינו או שאנו חייבים באחריותן ושאר דברים שיש בהם חשש חמץ, גרעיני תבואה מחומצים ושאר מיני חמץ ותערובת חמץ, וחמץ נוקשה, וגם חמץ הדבוק בכלים, וגם שקים, ושאר כלים שאין צריכים טבילה כשהם נקנים מן העכו”ם שדבוק בהם חמץ, וכן ניירות ערך שיש לנו בזה איזה זכות או בעלות בחמץ בכל אופן, מלבד החמץ שאנו מקיימים בו מצוות שריפת חמץ.

כמו כן הננו מייפים כוחו של הרב מתאריך י”א ניסן תשפ”ב ואילך, להשכיר את כל המקומות והחפצים שברשותנו שנמצא בהם חמץ או חשש חמץ או תערובות חמץ שלנו או של אחרים, כפי שמפורטים להלן, חוץ ממקום שאנו מקיימים בו מצוות בדיקת חמץ.

ועל הכל אנו מייפים כוחו של הרה”ג יחיאל בסיס שליט”א מתאריך י”א ניסן תשפ”ב ואילך למכור את החמץ וחשש חמץ ותערובת חמץ הנ”ל או חלק מהם, ולמכור או להשכיר את המקומות הנ”ל או חלק מהם. והרשות בידו למכור ולהשכיר לכל מי שירצה ובאיזה מחיר שירצה וגם בהקפה ובאיזה קניין שירצה, ואם ירצה יוכל לקחת לעצמו מכסף המכירה והשכירות דמי טירחה סך מסויים ותהא ידו כידינו, פיו כפינו, והודאתו כהודאתנו, וגם אנו נותנים לו רשות להפקיר את החמץ הנ”ל ולבטלו. ורשות בידו לתת לקונה ממנו ולכל באי כוחו של הקונה או השוכר דריסת רגל דרך רשותנו ורשויות המושכרות או שאולות לנו למקומות המושכרים הנ”ל, ואנו מחוייבים למסור לקונה ממנו את מפתחות החדרים והמקומות הנ”ל בכל עת שירצה. וכל מה שיתנה או שיכתוב בשטר מכירה לקונה ממנו, עלינו לקיים בלי טענות וערעור, ולא נוכל לומר לתקוני שדרתיך וכו’, אולם מותנה בכך שהקונים נותנים רשות למוכר להיכנס ואף לקחת מה שנצרך ולבסוף הכל יבא בחשבון, והרשאה זו נעשית גלויה ומפורסמת ולא תיפסל לא בחסיר ולא ביתיר לא בטשטוש ומחק ויהיה תקפה ככל שטרי ההרשאה הנעשים עפ”י תקנת חז”ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, ורשות נתונה לאשר ההרשאה זו עפ”י חוקי הממשלה להיות תקפה כתוקף יפוי כח בלתי חוזר. ואנו מצהירים בזה כי טענת שטר למראית עין או טענת שטר לצרכים דתיים לגבי הרשאה זו תהיה בלתי קבילה. והכל שריר ובריר וקיים. 

ועל-כך באנו על החתום:

לאחר השלמת הרישום, תפתח לפניך האפשרות לתרום 'קמחא דפסחא'